Careers

ประกาศรับสมัครงาน

 

บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด  ดำเนินธุรกิจ ผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ มามากกว่า 40 ปี เช่น ชุดให้เลือด ชุดให้น้ำเกลือ สายให้อาหาร สายดูดเสมหะ ถุงปัสสาวะ ฯลฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP  สินค้าส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ร้สเซีย ญี่ปุ่น ฯลฯ ปัจจุบันบริษัทได้ ขยายการผลิต จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน ตามตำแหน่ง งานดังต่อไปนี้ 

 

1. หัวหน้างานแผนกวิศวกรรมและงานซ่อมบำรุง (Maintenance Supervisor)    1  ตำแหน่ง  (ประจำโรงงาน  Plant B  อำเภอแปดริ้ว  จังหวัด ฉะเชิงเทรา)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 – 30 ปี 
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการซ่อมบำรุงและวางแผนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และการศึกษาระดับ ปวส. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขั้นไป
 • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าคอลโทรลและใช้งาน PLC ได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ทั้งโปรแกรม MS Office , Auto CAD, Solid Work
 • มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานด้านระบบไฟฟ้าโรงงาน อ่าน/เขียน วงจรไฟ้ฟ้าได้
 • สามารถอ่าน/เขียน วงจรนิวแมติก และ/หรือ ไฮดรอลิกได้
 • มีทักษะในการใช้งานเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานได้
 • สามารถออกแบบและจัดทำ Jig & Fixture ได้และวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ได้ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 • วางแผนและควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์การผลิตถุง Nutri-bag และห้องผลิตยาง รวมทั้ง ระบบสาธารณูปโภค
 • คิดค้นพัฒนาพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อนำไปสู่การลดต้น ทุน
 • วิเคราะห์และแก้ไชปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำและควบคุมดูแลงานด้านระบบคุณภาพ และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อหัว หน้างาน  

 

2. หัวหน้างานแผนกผลิต  (Production Supervisor )    1   ตำแหน่ง   (ทำงานที่โรงงานอ่อนนุช กทม.)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง   
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือ วิศวกรรมการผลิต
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้ 
 • มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรและผลผลิต

 

หน้าที่และ ความรับผิดชอบ 

 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตประจำวันให้เป็นไปตามแผน
 • ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ควบคุม Productivity ให้เป็นไปตาม Standard ที่กำหนด
 • พัฒนากระบวนการผลิตและลดต้นทุนการผลิต

 

3. ช่างเทคนิคแผนกซ่อมบำรุง     2     ตำแหน่ง        (ทำงานประจำที่โรงงานอ่อนนุช กทม.)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 – 38 ปี , วุฒิ ม.3,  ม.6 , ปวช– ปวส. ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการซ่อมบำรุง ระบบ Utility เช่น เครื่องปั๊มลม เครื่องปรับอากาศ งาน เกี่ยวกับด้านไฟฟ้าโรงงาน   อย่างน้อย 2ปี
 • สามารถทำงานด้านไฟฟ้าและซ่อมเครื่องปรับอากาศได้
 • สามารถทำงานช่างได้หลายๆประเภท (สารพัดช่าง)  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ  

 

หน้าที่และความรับผิด ชอบ 

 • ดูแล ซ่อมบำรุงเกียวกับระบบ Utility ทั้งหมดในโรงงาน  ซ่อมบำรุงด้านงานไฟฟ้าในโรงงาน และ งานอื่นๆทีเกี่ยวข้อง 

  

4. ช่างเทคนิคแผนกพัฒนากระบวนการผลิต  (Process Improvement)    2   ตำแหน่ง (ทำงานประจำที่ โรงงานอ่อนนุช กทม.)   

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี วุฒิ ปวส. สาขา  ช่างยนต์ ช่างกล  ช่างอุตสาหกรรม หรือ ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร มีความรู้เรื่องระบบนิวเม ติก และวงจรไฟฟ้า , มีความรุ้ในเรื่องวงจร PLC , ใช้โปรแกรม Solid work และ Inventor ได้
 • มีความรู้ด้านกลไก /แมคนิคหรือระบบไฟ้ฟ้า  เขียนแบบเบื้องต้นได้ และมีความรู้เกี่ยวกับเครื่อง จักรกลในอุตสาหกรรม 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 • สามารถเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเบื้องต้น ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาเครื่องจักรเบื้องต้น , ทดสอบเครื่องจักรและ Validation เครื่องจักร

  

5. หัวหน้างานส่วนนำเข้าและส่งออก  (Import-Export Supervisor)    1   ตำแหน่ง (ทำงานประจำที่ โรงงานอ่อนนุช กทม.)   

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการนำเข้าและส่งออก (Import-Export ) อย่างน้อย 1-2 ปี
 • ทำงานเป็นทีมได้ มีทักษะในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาได้ดี 
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 • ควบคุมดูแลงานนำเข้าและส่งออก
 • ดูแลงานขึ้นทะเบียนและส่งออก
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น อย. , กระทรวงพาณิชย์

 

 

 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ต่างๆ   

 • ชุดยูนิฟอร์ม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสุขภาพกลุ่ม,  เงินช่วยเหลือจัดพิธีสมรส , เงินช่วย เหลือจัดพิธีศพ , ตรวจสุขภาพประจำปี , 
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ,ท่องเที่ยวประจำปี, โบนัส

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ส่งจดหมายสมัครงานมาที่
แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด 
เลขที่ 665  ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  10250
โทรศัพท์ 02-311-5737  Email : hrd@meditek-thailand.com

 
Visitors: 15,152