Careers

 ประกาศรับสมัครงาน

 

บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด  ดำเนินธุรกิจ ผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ มามากกว่า 40 ปี เช่น ชุดให้เลือด ชุดให้น้ำเกลือ สายให้อาหาร สายดูดเสมหะ ถุงปัสสาวะ ฯลฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP  สินค้าส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ร้สเซีย ญี่ปุ่น ฯลฯ ปัจจุบันบริษัทได้ ขยายการผลิต จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน ตามตำแหน่ง งานดังต่อไปนี้ 

 

1. หัวหน้างานแผนกวิศวกรรมและงานซ่อมบำรุง (Maintenance Supervisor)    2  ตำแหน่ง  (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 38 ปี   
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องกล
 • ระดับปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและวางแผนงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และการศึกษาระดับ ปวส. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขั้นไป 
 • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าคอลโทรลและใช้งาน PLC ได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ทั้งโปรแกรม MS Office , Auto CAD และ Solid Work
 • มีความรู้/ทักษะ งานด้านระบบไฟฟ้าโรงงาน อ่านและเขียน วงจรไฟ้ฟ้าได้
 • สามารถอ่าน-เขียน วงจรนิวแมติก และ/หรือ ไฮดรอลิกได้ , มีทักษะในการใช้งานเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานได้ , สามารถออกแบบและจัดทำ Jig & Fixture ได้และวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้  

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 • วางแผนและควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์การผลิตถุง Nutri-bag และห้องผลิตยาง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค
 • คิดค้นพัฒนาพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อนำไปสู่การลดต้นทุน , วิเคราะห์และแก้ไชปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำและควบคุมดูแลงานด้านระบบคุณภาพ และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  

 

2. หัวหน้างานแผนกฉีดชิ้นส่วน  (Molding Supervisor)    1   ตำแหน่ง   (ทำงานที่โรงงานอ่อนนุช กทม.)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี  
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี หรือPolymer Science
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมาไม่น้อยกว่า 1-3 ปี 
 • มีความรู้ทางด้านพลาสติกและกระบวนการแปรรูปพลาสติก 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ได้
 • มีความรู้ความสามารถในการอ่าน พูดและเขียนภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • ถ้ามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการขึ้นรูป พลาสติก และโพลิเมอร์ต่างๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารคุณภาพ ISO13485 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 • ควบคุมกระบวนการฉีดชิ้นส่วน (Injection Molding , Extrusion , Silicone, Rubber Compression
 • ประสานงานกับแผนกตรวจสอบคุณภาพ  ณ จุดหน้างานผลิตในการขึ้นรูปให้ตรงตาม Quality และลดความสูญ   เปล่าจาก Defect งาน
 • Process Improvement  ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วน
 • จัดทำ Process Validation

 

3. หัวหน้างานแผนกพัฒนากระบวนการผลิต ( Process Improvement Supervisor)    1  ตำแหน่ง  (ประจำโรงงานอ่อนนุช กทม.)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 – 40 ปี  
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส สาขา ช่างไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิค
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า/เดินสายไฟ และตู้ควบคุมเครื่องจักร และมีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง และการทำเครื่องจักรทั่วไป เครื่องจักรอัตโนมัติ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 • ความรู้เรื่องระบบนิวเมติก วงจรไฟฟ้า, PLC , ใช้โปรแกรม Solid work และ Inventor ได้
 • มีความรู้ด้านกลไก /แมคนิคหรือระบบไฟ้ฟ้า เขียนแบบเบื้องต้นได้ และมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD และ MS office ได้

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 • ติดตั้งและประกอบกลไกชิ้นส่วนเครื่องจักร ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เดินสายไฟและตู้ควบคุมเครื่องจักร , ติดตั้งอุปกรณ์นิวเมติกของเครื่องจักร
 • ซ่อมและปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักร (Semi Auto)
 • ออกแบบอุปกรณ์เครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจักร วงจรไฟฟ้า และโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร (PLC)
 • ตรวจรับและตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องจักร
 • จัดทำแผนการ Installation Qualification (IQ) เครื่องจักรต่างๆ
 • จัดทำเอกสาร ,รายงานและ มาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผน ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

 

4. พนักงานธุรการ แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Clerk) 2   ตำแหน่ง   (ทำงานที่โรงงานอ่อนนุช กทม.)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวช, ปวส. บริหารธุรกิจ ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี พูดจาดี ชอบงานบริการ ไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ขยัน กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และ เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 • รับโทรศัพท์ ทั้งภายใน-ภายนอก
 • ต้อนรับแขก ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อบริษัท
 • รับสมัครงาน สัมภาษณ์งาน ส่งตรวจสุขภาพ  จัดทำบัตร พนง. และจัดทำสัญญาจ้าง
 • จัดทำรายงานประจำเดือน , คัดแยกจดหมาย และ Fax ส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลเรื่องชุดยูนิฟอร์ม และการใช้รถยนต์ของบริษัท , เครื่องถ่ายเอกสาร
 • ออกเอกสารการสั่งซื้อของแผนก (PR)
 • ติดต่อหน่วยงานราชการ  เช่น  สนง.ประกันสังคม , สนง.จัดหางาน

  

 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ต่างๆ   

 • ชุดยูนิฟอร์ม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสุขภาพกลุ่ม,  เงินช่วยเหลือจัดพิธีสมรส , เงินช่วย เหลือจัดพิธีศพ , ตรวจสุขภาพประจำปี , 
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ,ท่องเที่ยวประจำปี, โบนัสประจำปี

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ส่งจดหมายสมัครงานมาที่

                 แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด 
                 เลขที่ 665  ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  10250
                 โทรศัพท์ 02-311-5737  Email : hrd@meditek-thailand.com

 

 
Visitors: 49,137